הרשות לבקרת תקציבים

 

תפקיד הבקרה התקציבית לפקח על האיזון התקציבי ולאורך זמן להבריא את מצבן הכספי של קבוצות הכדורגל בשתי הליגות המקצועניות. הבקרה התקציבית הוקמה בתחילת שנות ה-90' בעקבות המלצות של ועדה ציבורית שמונתה על ידי ההתאחדות לכדורגל במטרה למצוא פתרון למצבם הכלכלי הקשה של המועדונים.

בראש המבנה הארגוני של הבקרה עומדים יו"ר ומליאה המורכבת (בנוסף ליו"ר) מארבעה אנשי ציבור שאינם נושאים בתפקידים בהתאחדות לכדורגל ובקבוצות. תפקידה של המליאה מסתכם בעיקרו בדיון בנושאים עליהם לא הושגה הסכמה בין יו"ר הרשות לבין הקבוצות הרלבנטיות.

הבקרה מתבצעת באופן שבו קבוצות הכדורגל אמורות להגיש לבקרה דו"ח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון המתייחס לעונת הכדורגל שחלפה והמסתיימת ב-31.5 של כל שנה, כמו גם בתקציב לעונת המשחקים הקרובה – וכל זאת לא יאוחר מה-1.7 של כל שנה.

הבקרה סוקרת את הדוחות הכספיים שהוגשו ובוחנת את ריאליות התקציב שהוגש. במקרה של חילוקי דעות ו/או אי הסכמות לגבי סעיפי ההכנסות וההוצאות, נדרשות הקבוצות להמציא לבקרה בטוחות לקיום אותם סעיפים שבמחלוקת ורק לאחר מכן ניתן אישור לקבוצה לפתוח את עונת המשחקים.
לאחר אישור התקציב, מגישות הקבוצות את חוזי השחקנים והמאמנים לאישור הרשות וזאת בכפוף למסגרת התקציבית שאושרה קודם לכן בסעיפים אלה. שחקן או מאמן לא יקבל אישור ליטול חלק בעונת המשחקים אלא לאחר שחוזהו אושר על ידי הבקרה.

משנת 2006 חלה חובה על המדינות המשתתפות במסגרת משחקי אופ"א, להחיל חובת פיקוח ביחס לאותם מועדונים המשתתפים בגביעי אופ"א כשהבקרה התקציבית משמשת כמפקח על הקריטריון הפיננסי במסגרת זו.



חברי מליאת הרשות: