מכרזים

אודות המכרזים

מובאת להלן רשימת המכרזים שפרסמה ההתאחדות לכדורגל. ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ PDF המצורף.

מובהר בזאת כי הגשת הצעה למכרז יכולה להיעשות אך ורק באמצעות מסמכי המכרז שירכשו במשרדי ההתאחדות לכדורגל, בצירוף קבלה לתשלום ובהתאם לתנאי המכרז.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לאגף הרכש
בטלפון : 03-6171531, פקס:  03-6174419   מייל:  [email protected].