ועדת ערעורים

 

ועדת ערעורים דנה בערעורים על החלטות ועדת הרישוי בכל הקשור להנפקת הרישיון או ביטולו, והחלטותיה הן סופיות. הוועדה מונה 5 עד 11 חברים וביניהם יו"ר, סגן יו"ר וכן עו"ד ורואה חשבון מוסמך.
 

חברי ועדת ערעורים: