זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר- לרבות שם, סימני המסחר, לוגו, עיצוב האתר, תכנים המתפרסמים בו על-ידי ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן: ההתאחדות) או מטעמה, כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן של ההתאחדות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ההתאחדות בכתב ומראש.

כל השמות והסימנים (לוגו) של ההתאחדות לרבות שמות התחרויות המאורגנות על ידה, שמות התארים, פרסים וזכיות של התחרויות המאורגנות ע"י ההתאחדות בישראל, הינם קניינה של ההתאחדות, בין עם הסימנים רשומים ובין אם לאו.

כל השמות וסימני המועדונים באתר הם כולם קניינם של בעליהם השונים. ההתאחדות לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהעתקה ו/או שימוש לא מורשה בקניינם של צדדים שלישיים באתר.

דבר באתר זה לא נועד להעניק רישיון או זכות לשימוש בשמות, סימנים, תמונות או סימני מסחר כלשהם. שום פעולה של הורדה למחשב, העתקה, הפצה אחרת או שיעתוק מהאתר לא תיחשב כמעבירה לך זכות לתכנה או חומר כלשהם באתר.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינים של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמה בכתב ומראש.

כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר, ככל שניתן לעשות כן באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום אתה מקנה להתאחדות רשיון - חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה.