המוסד למעמד השחקן

המוסד למעמד השחקן

 

המוסד למעמד השחקן הוא מוסד "מעין" שיפוטי, אשר הוקם בשנת 2000. תפקידו לקבוע את סכום הפיצוי המגיע לקבוצה המחזיקה בזכויות הכלכליות הנובעות מכרטיס ההשתתפות של שחקן פלוני עבור העברתו לקבוצה המבקשת לקלוט אותו לשורותיה. המוסד למעמד השחקן בא למעשה למנוע דרישה מוגזמת והפקעת מחירים של קבוצות עבור העברת שחקנים.

המוסד למעמד השחקן נולד כדי לתת מענה יעיל להעברת שחקנים בין הקבוצות וצמצום השימוש במסלול ההסגרים אשר משפיע קשות על השחקן עצמו. ברוב המקרים, אין כוונה מצד קבוצה להחזיק בשחקן בניגוד לרצונו, אך כאמור הבעיה העומדת על הפרק היא שאלת התמורה הכספית לה זכאית הקבוצה בגין אותה העברה. אם כן, תפקידו של המוסד הוא הכרעה בשאלה כספית-מסחרית העולה מהעברת שחקן בין קבוצה לקבוצה.

סעיף 14 ל"תקנון הרישום" מסדיר את סמכויות המוסד למעמד השחקן וקובע כי חברי המוסד למעמד השחקן (או בשמם על פי התקנון - "פוסקים") מתמנים על ידי "הגוף הממנה", אשר חבריו הנם: שופט בדימוס, אדם שמונה על ידי יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת ואדם נוסף שימונה על ידי מנהל רשות הספורט במשרד החינוך.

הפוסקים יפעלו, ככל שייראה להם צודק ונכון בנסיבות העניין, בהתבסס בין השאר על אמות מידה המפורטות בסעיף האמור. המוסד למעמד השחקן יכריע בהרכב של 3 פוסקים, החלטתו תתקבל פה אחד או ברוב דעות ותחייב את הצדדים המעורבים, תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור. החלטתם של הפוסקים ניתנת על סמך כתבי טענות שאותם מגישים הקבוצות והשחקן, והם אינם שומעים את הצדדים.

בתוך 5 ימים ממועד הפניה למוסד לבוררות, תודיע ההתאחדות לצדדים על הרכב הפוסקים, ותוך 5 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור, יגישו הצדדים כתבי טענות ב-4 עותקים ועותק נוסף יועבר לצד שכנגד, בהם יצוין הסכום שבמחלוקת. כל צד יהיה רשאי לתת תגובה לכתב הטענות שכנגד תוך 3 ימים מיום קבלתו.

במסגרת התגובה יציינו הקבוצה הקולטת והשחקן, באלו מ-2 תהליכי ההעברה הנקובים בתקנון הם בוחרים: ההליך המוחלט בו הם מקבלים את קביעת הפוסקים באופן מוחלט ובלתי חוזר, או ההליך המותנה בו אינם מתחייבים מראש לקביעת הפוסקים. בכתבי הטענות יצוינו נתונים לגבי השחקן עליהם מבוסס המחיר המבוקש/המוצע, פירוט התנאים הכספיים שהוצעו לשחקן וכן תצהיר לאימות העובדות.

בתוך 7 ימים מיום הגשת כתבי הטענות, והתגובות להן, יתנו הפוסקים החלטתם. החלטת הפוסקים תהיה תקפה לאותה עונת המשחקים. ההתאחדות רשאית לבצע את העברת השחקן לקבוצה הקולטת גם ללא חתימת הקבוצה המעבירה, זאת מכוח החלטת הפוסקים.

רשימת חברי המוסד למעמד השחקן: