חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

24.1.2023

חוק חופש המידע


ממונה חוק חופש המידע
עו"ד אמיר נבון טל': 03-6171516 [email protected]

 פקס: 03-6166741 אבא הלל 299, רמת גן 5259407 (אצטדיון ר"ג)

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), חל על רשויות ציבוריות ובניהן על ההתאחדות לכדורגל בישראל בהיותה הגוף המרכז והמייצג של ענף הכדורגל בישראל.
מטרת החוק הינה לקדם את השקיפות בין הגוף הציבורי לציבור הרחב, על ידי מתן אפשרות לאזרח לקבל מידע המוחזק על ידי הגוף הציבורי, בהתאם לתנאי החוק ולמגבלותיו.
קבלת מידע על פי חוק
כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
על אף האמור, החוק כולל סייגים לפיהם הרשות הציבורית תהא רשאית לדחות ו/או לא למסור מידע ו/או למסור מידע חלקי למבקש, בשל רשימת העילות הקבועות בחוק ו/או בשל הגנה על צד שלישי.
הזכאות להגשת הבקשה
כל אזרח או תושב או תאגיד ישראלי, לרבות מבקש מידע שאינו אזרח ישראלי או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל.
אופן הגשת הבקשה
בקשה לקבלת מידע מכוח החוק תוגש באתר הממשלתי בכתובת –
https://www.gov.il/he/service/freedom_of_information_submission.
הגשת הבקשה וטיפול בה כפופים לתשלום אגרות כקבוע בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999 (להלן: "תקנות האגרות").
אגרת בקשה – 21 ₪ (התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון מס' 130662, סניף 613, בנק הפועלים, ע"ש ההתאחדות לכדורגל בישראל). יש להמציא את אישור התשלום בפקס/כתובת דוא"ל הממונה.
אגרת טיפול ואגרת הפקה – כמפורט בסעיפים 2, 3 ו-4 לתקנות האגרות. 
מתן החלטה בבקשה
בהתאם להוראות סעיף 7 בחוק, מתן החלטה בבקשה תהא לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, אולם לרשות שמורה הזכות להארכת המועד למתן ההחלטה ב-30 ימים נוספים, ובמקרים שבהם נדרש מידע בהיקף רחב או מורכב תתאפשר הארכה נוספת של 60 ימים.
בכפוף למתן ההחלטה בבקשה, יועמד המידע לרשות המבקש בתוך 15 ימים.
זכות ערעור
החלטת הממונה בדבר אי העמדת המידע או העמדת המידע באופן חלקי, ניתנת לערעור בידי המבקש על ידי הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. 

 

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - ההתאחדות לכדורגל לשנת 2022 - לחצו כאן

 
למידע נוסף