יועץ משפטי

יועץ משפטי

 

תפקידו של היועץ המשפטי - ייעוץ משפטי כללי להנהלה ולמזכירות ההתאחדות, וכן השתתפות בישיבות המזכירות וההנהלה בהתאם לצורך. כמו כן, אמון היועמ"ש על ייצוג ההתאחדות בבתי המשפט של המדינה בכל עניין שהוא, אחראי על ריכוז התיקונים בתקנוני ההתאחדות, מתן חוות דעת לוועדת החנינות, קבלת דיווחים מחברת החקירות המועסקת בשירות ההתאחדות, והחלטה האם ישנן הוכחות לכאורה להעברת חומר חקירה לוועדת חקירה ו/או למשטרת ישראל.

היועמ"ש ממונה לתפקידו על ידי הנהלת ו/או מזכירות ההתאחדות, לתקופה קצובה לפי חוזה עבודה אישי.

סמכויות היועץ המשפטי מפורטות בנספח (הגדרות תפקידים וסמכויות) לתקנון היסוד סעיף 19, כדלהלן:

א. ייעוץ משפטי כללי להנהלה ולמזכירות והשתתפות בישיבות המזכירות וההנהלה בהתאם לצרכים.
ב. ייצוג ההתאחדות בבתי משפט של המדינה לשם הגנה על פסקי הדין של ביה"ד העליון, ביה"ד המשמעתי או ועדות חקירה של ההתאחדות, וייצוג ההתאחדות בכל דיון משפטי חיצוני, אלא אם נתקבלה החלטה מפורשת אחרת על ידי המזכירות.
ג. קשר מתמיד עם חברת חקירות המועסקת בשירות ההתאחדות:
1. קבלת דיווחים והחלטה אם יש הוכחות לכאורה להעברת חומר לוועדת חקירה ו/או למשטרת ישראל.
2. העברת תלונות מטעם הקבוצות - לחברת החקירות לשם חקירה.
3. מינוי תובע לכל תיק המועבר לוועדת חקירה.
ד. הנחיית התובעים בוועדת החקירה.
ה. ריכוז התיקונים בתקנוני ההתאחדות בהתאם להנחיות המזכירות, ההנהלה והאסיפה הכללית.
ו. חוות דעת לוועדת החנינות בקשר עם בקשות חנינה וחוות דעת למזכירות ולהנהלה בקשר לכל עניין משפטי חיצוני.
ז. היועץ המשפטי יפעל בכל העניינים המסורים לסמכותו ולשיקול דעתו כמפורט לעיל, על פי שיקול דעתו ולפי מיטב שיפוטו ומצפונו וללא קבלת הוראות מכל גורם חיצוני או פנימי.

יועץ משפטי