ועדת עדכון תקנון

ועדת התקנון הפועלת במסגרת ההתאחדות קיימת מספר רב של שנים. בתיקון לתקנון היסוד מיום 13.8.01 הוסדר מעמדה באופן רשמי כוועדה קבועה של ההתאחדות.

באופן מסורתי, עמד בראש ועדה זו חבר בית הדין העליון של ההתאחדות - האחרון שבהם, השופט (בדימוס) דב לוין ז"ל. היו שסברו כי קיים קושי מסוים בכך שבראש ועדה הממליצה על שינויי חקיקה יעמוד אדם אשר אמור לפרש תקנונים אלו בתוקף תפקידו כנשיא/חבר ביה"ד העליון, ויש בכך מיזוג לא רצוי בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. בשל כך, נקבע בתיקון לתקנון כי בראש הוועדה יעמוד משפטן – לאו דווקא חבר ביה"ד העליון, כפי שהיה נהוג עד כה.

ועדת התקנון, כיתר הוועדות הקבועות, נבחרת על ידי ההנהלה. חברי הוועדה, ברובם, משפטנים מקרב הגופים המיוצגים בהנהלה וכן משפטנים חיצוניים.
כן חברים בוועדה זו אנשי המחלקה המשפטית בהתאחדות - היועמ"ש והתובע.