ועדת הנוער

חלק מרכזי בפעילות ההתאחדות בענף הכדורגל תופסות מחלקות הנוער והילדים. מחלקות אלו מהוות את החלק הארי של השחקנים הרשומים במועדונים השונים (מעל ל-30 אלף).

ועדת הנוער היא הגוף המפקח על פעילות מחלקות הנוער והקובע את המדיניות המיוחדת למחלקות אלו. מספר החברים בוועדה אינו קבוע, אולם בדרך כלל נשמר בה, כמו בוועדות אחרות, האיזון המספרי בין מרכזי הספורט. חברי הוועדה אינם חייבים להיות אנשי ספורט במהותם ולעתים קרובות מתמנים לוועדה חברים מקרב הציבור ואנשים חיצוניים, על חשבון נציגי המרכזים ובמקומם.

בראש ועדת הנוער עומד חבר הנהלת ההתאחדות ומנהל מחלקת הנוער בהתאחדות משמש חבר קבוע בה.

תפקידי הוועדה:
1. ארגון תחרויות ליגה לקבוצות הנוער, הנערים והילדים של המועדונים החברים בהתאחדות
2. ארגון משחקי הגביע או משחקים אחרים לנוער, נערים וילדים.
3. ארגון וייזום מפעלים בקבוצות הנוער, לרבות נבחרות אזוריות.
4. פיקוח על ניהול תקין של המפעלים השונים בליגות הנוער, נערים וילדים.

הוועדה דנה בעניינים אלה ומעבירה את המלצותיה להנהלה או למזכירות ואלו מקבלות תוקף עם אישורן על ידי מוסדות אלה.