ועדת מכרזים

ועדת מכרזים ממונה על ידי מזכירות/הנהלת ההתאחדות ומונה 5 חברים, כאשר לפחות 3 מהם (לרבות יושב ראש ועדת הכספים) יהיו חברי הנהלת ההתאחדות לכדורגל.

כיושב ראש הוועדה ישמש יושב ראש ועדת כספים, ומזכירות ההתאחדות רשאית להורות על שינוי בהרכב ועדת המכרזים לעניין פלוני ו/או לסוגי עניינים כפי שתמצא לנכון.