ועדת כספים

מפאת היקפה, המספר הרב של המנגנונים הפועלים מכוחה ומעצם היותה הגוף המרכז את ענף הספורט הפופולרי בישראל, נדרש לפעילות ההתאחדות תקציב תפעולי יחסית גדול.

כל המישור הפיסקלי של פעילות ההתאחדות (ויודגש – רק ההתאחדות, להבדיל מהקבוצות החברות בה) והפיקוח על עוגת התקציב השנתית נעשה על ידי ועדת הכספים.

ועדה זו, כשאר ועדותיה הקבועות של ההתאחדות, מתמנה על ידי הנהלת ההתאחדות ובראשה עומד חבר הנהלה. תפקידי הוועדה על פי התקנון הם כדלקמן:

1. טיפול בענייניה הכספיים של ההתאחדות, לפי הנחיות הוועדה.
2. פיקוח על ביצוע התקציב השנתי לאחר אישורו על ידי ההנהלה.
3. המלצות לאישור חריגות ו/או תוספות בסעיפי התקציב תוך כדי ביצועו.
4. פיקוח תקציבי על ביצוע מפעלים בינ"ל.
5. פיקוח על ביצוע הנהלים הכספיים של משלחות רשמיות מטעם ההתאחדות היוצאות לחו"ל.
6. פיקוח על קבלה ותשלום של מסי האגודות.
7. מינוי ממלא מקום לחשב ההתאחדות – בהיעדרו.
בנוסף לאלה, קובע התקנון שורה של סמכויות (פרוצדורליות ומהותיות) הנתונות ליו"ר הוועדה עצמו, ואלו הן: זימון ישיבות של ועדת הכספים, ניהול ישיבות ועדת הכספים, מעקב אחר הביצוע הכולל של תקציב ההתאחדות, זכיונות וכו'.