ועדת ביקורת

ועדת הביקורת נבחרת על ידי האסיפה הכללית ותפקידיה הם פיקוח וביקורת על ניהול ענייניה הכספיים והמשקיים של ההתאחדות באופן שיבטיח כי תנוהל הנהלת חשבונות מסודרת של ההכנסות וההוצאות, כמו גם מעקב אחר ביצוע החלטות ועדות ההתאחדות, בהתאם לכללי המנהל ובחינת הדו"ח הכספי של ההתאחדות.

מספר חברי הוועדה הוא לא פחות מ-5 ולא יותר מ-7, כשרשימת המועמדים להיות חברים בה מוגשת על ידי הקבוצות ויו"ר ועדת הביקורת לאסיפה הכללית על ידי יו"ר הנהלת ההתאחדות וסגני יו"ר הנהלת ההתאחדות היוצאת. הרשימה חייבת להיות נתמכת על ידי קבוצות אשר להן לפחות 20% ממספר הקולות של בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית.

ועדת הביקורת תעביר למזכירות ההתאחדות דיווח תקופתי שוטף על כל פעולותיה אחת לששה חודשים; תביא בפני האסיפה הכללית של ההתאחדות דו"ח שנתי שיכלול את המלצות הועדה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי; תעביר למזכירות ההתאחדות דיווח חריג בכל מועד אשר תמצא לנכון ובהתאם לנסיבות, כאשר ליו"ר הוועדה יש את הזכות לדווח למזכירות ההתאחדות במצב של שוויון בדעות בין חברי ועדת הביקורת בכל נושא הנדון על ידה.

חברי הוועדה: