Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה אס"א מכללת ספיר

בוגרים 2018/2019אס"א מכללת ספיר

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת ספיר - אס"א מכללת אלקאסמי
סבב 2
מחזור14
תאריך
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אשקלון - אס"א מכללת ספיר
סבב 1
מחזור3
תאריך09/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםישראל נועם
ניקוד-7
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםגרה ענאן
ניקוד-7
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםביידר דור
ניקוד-7
תיאורצהוב
שםקובו אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחזיזה ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שחף
ניקוד-1
תיאוררישום שחקן שלא כדין [20יז1]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-3
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-7
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת ספיר - מועדון כדורגל אולמות אשקלון
סבב 1
מחזור4
תאריך13/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםפרץ אלעד
ניקוד-7
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםגרינצייג נועם
ניקוד-7
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםגרה ענאן
ניקוד-7
תיאורצהוב
שםשניידר דקל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקובו אורי
ניקוד-1
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםאס"א מכללת ספיר
ניקוד-7
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א אקדמית ת"א יפו - אס"א מכללת ספיר
סבב 1
מחזור5
תאריך07/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפרץ אלעד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אלקאסמי - אס"א מכללת ספיר
סבב 1
מחזור7
תאריך27/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת ספיר - אס"א מכללת אשקלון
סבב 2
מחזור10
תאריך07/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםהללי תומר
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקמועדון כדורגל אולמות אשקלון - אס"א מכללת ספיר
סבב 2
מחזור11
תאריך12/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאביטבול אור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת ספיר - אס"א אקדמית ת"א יפו
סבב 2
מחזור12
תאריך14/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת ספיר - אס"א מכללת חולון HIT
סבב 1
מחזור6
תאריך27/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת חולון HIT - אס"א מכללת ספיר
סבב 2
מחזור13
תאריך30/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30