Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות מורן מאירי

מורן מאירי

מורן מאירי
  • שם
  • שם: מורן מאירי
  • תפקיד: חבר הנהלה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת הסברה בינלאומית, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת תקנון, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת הסברה בינלאומית, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת תקנון, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מזכירות, חבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, מזכירות, חבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה, ועדת תקנון, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותמועדון
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי תל אביב
גוף פעילותקבוצה