Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות משה זוארץ

משה זוארץ

משה זוארץ
  • שם
  • שם: משה זוארץ
  • תפקיד: חבר הנהלה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת איתור, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת איתור, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מזכירות, חבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, ועדת איתור, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "חיים הנדלר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "חיים הנדלר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "חיים הנדלר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "חיים הנדלר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "חיים הנדלר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "חיים הנדלר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "חיים הנדלר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "חיים הנדלר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותמועדון
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותמועדון
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה "בר סעאת"
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה יהודה פרטוש
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כוכבה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה כלפו
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה מנשה משיח
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה משה דיין
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה עסיס דוד
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה