Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות יוסי כהן

יוסי כהן

יוסי כהן
  • שם
  • שם: יוסי כהן
  • תפקיד: משקיף
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, משקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, ותיקי בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, ותיקי בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, משקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה