Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות הפועל הרצליה עירוני

נערים ג 2019/2020הפועל הרצליה עירוני

  • שם אליהו חיו חמו
  • בעל זכות חתימה, חבר הנהלה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני מערב
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידאיש קשר, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידאיש קשר, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל הרצליה עירוני
גוף פעילותקבוצה