Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אריאל שיימן

אריאל שיימן

אריאל שיימן
  • שם
  • שם: אריאל שיימן
  • תפקיד: חבר מזכירות
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה*ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה*ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, מזכירות, חבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מזכירות, מוזמן למזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה /הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה*ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה /הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה*ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה*ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה*ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי הרצליה שחר בריקמן
גוף פעילותקבוצה