Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות בית"ר בנות כפר כנא

נוער 2017/2018בית"ר בנות כפר כנא

ואסף עומר
  • שם ואסף עומר
  • מנהל הקבוצה, בעל זכות חתימה, חבר הנהלה, אחראי מחלקת הנוער, איש קשר, חובש, מאמן הקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחובש, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחובש, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחובש, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידמזכיר הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידמזכיר הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידמנהל מקצועי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר נוסף, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחובש, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחובש, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחובש, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידמזכיר הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידמזכיר הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחובש, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחובש, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחובש, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמאמן הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמאמן הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמזכיר הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמנהל מקצועי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמנהל מקצועי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאחראי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל תפקיד נאשם, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחובש, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחובש, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחובש, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמאמן הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמאמן הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמזכיר הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמנהל מקצועי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמנהל מקצועי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא רדואן
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש משק, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחובש, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחובש, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמאמן הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמזכיר הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמנהל מקצועי מחלקת הנוער, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחובש, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידמאמן הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחובש, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידמאמן הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר בנות כפר כנא
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידמאמן הקבוצה, בית"ר כפר כנא
גוף פעילותקבוצה