Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות בית"ר רמת גן

נערים ג 2019/2020בית"ר רמת גן

  • שם
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר נוסף, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר נוסף, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר נוסף, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר נוסף, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר נוסף, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר רמת גן צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר רמת גן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמנהל הקבוצה, בית"ר רמת גן יהושוע וקסלר "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה