Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות יניב נח

יניב נח

יניב נח
  • שם
  • שם: יניב נח
  • תפקיד: חבר הנהלה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידאחראי מחלקת הנוער, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידאחראי מחלקת הנוער, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידאחראי מחלקת הנוער, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחובש, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחובש, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחובש, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחובש, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחובש, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחובש, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל רמת ישראל
גוף פעילותקבוצה