Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אביחי יחיא

אביחי יחיא

אביחי יחיא
  • שם
  • שם: אביחי יחיא
  • תפקיד: חבר הנהלה
עונה2020/2021
תפקידאחראי מחלקת הנוער, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידמנהל כספים, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידמנהל מחלקת הנוער, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאחראי מחלקת הנוער, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידאחראי מחלקת הנוער, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחובש, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחובש, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחובש, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאחראי מחלקת הנוער, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחובש, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאחראי מחלקת הנוער, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחובש, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידמאמן הקבוצה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחובש, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידמאמן ראשי, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאחראי מחלקת הנוער, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחובש, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמאמן הקבוצה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותמועדון
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמזכיר המועדון, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידקצין ביטחון, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידאיש קשר, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל כפר שלם
גוף פעילותקבוצה