Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות ברק קנה

ברק קנה

ברק קנה
  • שם
  • שם: ברק קנה
  • תפקיד: חבר הנהלה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "אפרים"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "הרדי"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "יואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "עלמני"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "שמואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה גולדשנפלד
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה יהויכים
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה ישעיהו
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מיכאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה שמעון
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת כספים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת מכרזים, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, מזכירות, חבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "אפרים"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "הרדי"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "יואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "עלמני"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "שמואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה גולדשנפלד
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה יהויכים
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה ישעיהו
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מיכאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה שמעון
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת כספים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת מכרזים, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מזכירות, מוזמן למזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "אפרים"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "הרדי"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "יואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "עלמני"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "שמואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה גולדשנפלד
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה יהויכים
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה ישעיהו
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מיכאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה שמעון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, ועדת מכרזים, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "אפרים"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "הרדי"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "עלמני"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "שמואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה גולדשנפלד
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה יהויכים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה ישעיהו
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מיכאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה שמעון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "הרדי"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "עלמני"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "שמואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה גולדשנפלד
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה יהויכים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה ישעיהו
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מיכאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה שמעון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "הרדי"
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "עלמני"
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "שמואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה גולדשנפלד
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה יהויכים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה ישעיהו
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מיכאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה שמעון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "הרדי"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "עלמני"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "שמואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה גולדשנפלד
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה יהויכים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה ישעיהו
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מיכאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה שמעון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "הרדי"
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "עלמני"
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "שמואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה גולדשנפלד
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה יהויכים
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה ישעיהו
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מיכאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה שמעון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "הרדי"
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "עלמני"
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה "שמואל"
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה גולדשנפלד
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה יהויכים
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה ישעיהו
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מיכאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה מקס
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה עודד
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חיפה שמעון
גוף פעילותקבוצה