Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אלונה בוריה

אלונה בוריה

אלונה בוריה
  • שם
  • שם: אלונה בוריה
  • תפקיד: חברת הנהלה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חברת הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידאחראי מחלקת הנוער, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חברת הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידאחראי מחלקת הנוער, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאחראי מחלקת הנוער, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאחראי מחלקת הנוער, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאחראי מחלקת הנוער, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמנהל מחלקת הנוער, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידאחראי מחלקת הנוער, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידאחראי מחלקת הנוער, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאחראי מחלקת הנוער, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר, מועדון ספורט שיכון המזרח
גוף פעילותקבוצה