עמוד הביתתפריט ראשי

עיקרי הנהלת ההתאחדות מיום 20.12.2017:

20.12.2017 17:00

1. היו"ר, עופר עיני, עדכן כי בכוונתו להקים ועדה מייעצת שחבריה מתחום ענף הכדורגל, כדי שתציג חלופות לגבי אימון וקידום הנבחרת הלאומית.


2. ההנהלה קיימה דיון בנושא דו״ח מבקר הפנים, שבחן את התנהלות איגוד השופטים. המבקר סקר את כל הליקויים כתוצאה מהדו"ח ונתן את המלצותיו. המבקר הדגיש כי לא נתגלן ממצאים בנוגע לטוהר המידות או ניגודי עניינים.

ההנהלה הנחתה את מנכ"ל ההתאחדות, היועץ המשפטי והנהלת האיגוד לתקן את הליקויים עד 31.3.18. כמו כן הנחתה ההנהלה את מבקר הפנים לבצע בתום תקופה זו דו"ח מעקב ליישום הליקויים. ההנהלה סמוכה ובטוחה
שהליקויים יתוקנו והדברים יעשו בשקיפות מירבית.  ההנהלה מביעה סיפוק מכך שהליקויים היו בתחום הפרוצדורלי בלבד.


3. ההנהלה אישרה את התקציב לשנת 2018, כאשר ההכנסות הן בסך של 93 מיליוני ש"ח והוצאות תפעוליות בסך 85 מיליון ש"ח. העודף התקציבי המתוכנן לשנת 2018 בסך 2.4 מיליון ש"ח. ההנהלת ההתאחדות
שיבחה את
התנהלות הגזבר, המנכ"ל וסמנכ״לית ההתאחדות בייצוב המצב הכלכלי.


4. בנושא הסמכת מאמנים אושרו תיקוני תקנון שנערכו במסגרת דיונים עם מנהלת הליגה ואיגוד המאמנים.  התיקונים נוסחו בעקבות מקרים בהם קבוצות רושמות בעלי תפקידים שאינם משמשים בפועל בתפקיד רק בשל היעדר הכשרה והסמכה מתאימה.