עמוד הביתתפריט ראשי

עיקרי ישיבת הנהלת ההתאחדות מיום 25.9.2017

25.9.2017 14:25

 

הנהלת ההתאחדות אישרה היום פה אחד שורת תיקונים בתקנון הרשות לבקרת תקציבים, שמטרתם הגברת הפיקוח והאכיפה. כחלק מרפורמה בתקנון הבקרה, מוצע להגביר את הוודאות הפיננסית של הקבוצות באמצעות העברת דוחות כספיים רבעוניים ואישור רו"ח חודשי בגין תשלום שכר.
להלן הפירוט:
תיקון לסעיף 15א.
נוסח  מוצע:
א.  כל קבוצה תגיש ליו"ר הרשות דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים על ידי רואה חשבון של הקבוצה ליום 31 במאי ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, וכן תגיש עד 1.11 ועד 31.1 בהתאמה דו"חות ביניים כספיים סקורים על ידי רואה חשבון לימים 30 לספטמבר, ו-31 בדצמבר ולתקופה שנסתיימה באותו תאריך.

הוספת סעיף  12 ז.
נוסח חדש:
ז. כל קבוצה תעביר לרשות עד לתאריך ה- 20 בכל חודש,  אישור רו"ח הקבוצה כי כל התחייבויות השכר בגין החודש הקודם שולמו ונפרעו. התחייבויות השכר לכלל העובדים במועדון. לעניין סעיף זה כוללות: פרמיות, מענקים, ניכויים למס הכנסה ולביטוח לאומי והפרשות סוציאליות (לרבות ביטוח פנסיוני).

תיקון לסעיף 10 ה.
נוסח מוצע:
ה. התקציב חייב לכלול את כל מקורות ההכנסה הצפויים וכן את  סעיפי ההוצאה הצפויה, לרבות תשלומי ריבית ותשלומים על חשבון חובות העבר . בנוסף להגשת התקציב יוגש דו"ח תזרים מזומנים צפוי לעונת המשחקים הבאה וכן תגיש כל קבוצה דו"ח תזרים מזומנים צפוי לתקופה שמיום 15.12 ועד סיום העונה, כשהדוחות מאושרים על ידי רו''ח המבקר.

*  ההנהלה אישרה שני תיקונים שהביאה בפניה מנהלת הליגות:

תקנון האליפות – תיקון לסעיף 8 א. 6 (ה) – כרטיסים
נוסח קיים

(ה) הקבוצה המארחת תגרום לכך שכל הכרטיסים המיועדים לקבוצה האורחת יועמדו לרשותה ו/או לרשות מי מטעמה, זמן סביר לפני מועד המשחק ובתיאום מראש בין הקבוצות.

הקבוצה האורחת תגרום לכך שכל הכרטיסים אשר הועמדו לרשותה, כאמור לעיל ואשר לא נמכרו על ידה, יוחזרו לקבוצה המארחת לפחות 24 שעות לפני מועד המשחק.

נוסח מוצע

(ה) הקבוצה המארחת תגרום לכך שכל הכרטיסים המיועדים לקבוצה האורחת יועמדו לרשותה ו/או לרשות מי מטעמה, ששה ימים לפני יום המשחק בשעה 17:00 (כך, למשל, אם המשחק ייערך ביום שבת, הכרטיסים יועברו עד יום א' שלפני. אם המשחק ייערך ביום ב' הכרטיסים יועברו עד יום ג' שלפני וכן הלאה)

הקבוצה האורחת תגרום לכך שכל הכרטיסים אשר הועמדו לרשותה, כאמור לעיל ואשר לא נמכרו על ידה, יוחזרו לקבוצה המארחת לפחות 48 שעות לפני מועד המשחק ובלבד שלא סוכם אחרת בכתב בין הקבוצות.

תקנון המשמעת – הוספת סעיפים 19 לב ו- 22 ו (8) – עונש למאמן בגין איחור של קבוצה בעליה למגרש
נוסח חדש:
סעיף 19 (לב)
(לב) איחור של קבוצה בעליה למגרש – כאמור בסעיף 22 (טז2) ייזקף גם לחובתו של מאמן הקבוצה.
סעיף 22 ו (8)
(8) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 יג, הורשע מאמן קבוצה בליגה מקצוענית בסעיף 19 (לב) שלוש פעמים בעונת משחקים בכל המסגרות (בין אם נצברו במסגרת אותה קבוצה ובין אם לאו), יורחק המאמן למשחק אחד. בגין כל שני איחורים מצטברים נוספים (קרי, בקרות חמישה איחורים, שבעה איחורים וכו') – יורחק המאמן למשחק נוסף.

תקנון האליפות- נספח ה' – תיקון סעיף 5.17א.– שיתוף שחקניות צעירות
נוסח קיים:
סעיף 5.17א.
א. כל קבוצה בליגת העל תהיה חייבת בכל משחק לקיים את שני התנאים שלהלן:
1. לרשום בטופס המשחק לפחות שתי שחקניות שגילן ביום הראשון לאוגוסט הקודם לפתיחת העונה היה פחות מ- 20 שנים.

2. לשתף במהלך כל משחק, לאורך לפחות 45 דקות, לפחות שחקנית אחת שגילה נמוך מ- 20 שנים.

הקבוצות תיערכנה מבחינת הרכבי הקבוצות כך שהן תוכלנה לעמוד בקיום שני התנאים לעיל בכל משחק ומשחק. כמו כן, יתאימו הקבוצות את הרכביהן במהלך המשחק כדי להבטיח את קיומו של תנאי 2 לעיל גם במקרה שבו שותפה במשחק רק שחקנית אחת מתחת לגיל 20 והיא נאלצה לעזוב את שדה המשחק מחמת פציעה או הרחקה. במקרה זה תשולב שחקנית אחרת שגילה פחות מ- 20 (מבין הרשומות בטופס המשחק) אף אם תפקידה שונה מזה של השחקנית שעזבה את שדה המגרש.
הפרה ראשונה של הוראה זו במהלך עונה, הגם שמדובר בעבירת משמעת, לא תגרור העמדה לדין והקבוצה תקבל התראה מנהלית. החל מההפרה השנייה בעונה של הוראה זו, יחולו על העניין הוראות תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל, אולם לעניין הענישה לא תחול במקרה זה הוראת סעיף 22 א' לתקנון המשמעת ומדרג העונשים שהקבוצה תהיה עשויה לקבל הינם העונשים המפורטים בסעיף 22 ב' ואילך לתקנון המשמעת.
נוסח מוצע:
סעיף 5.17א.
5.17א. כל קבוצה בליגת העל תהיה חייבת לקיים בכל משחק את שני התנאים שלהלן:
1. לרשום בטופס המשחק לפחות שתי שחקניות שגילן ביום הראשון לאוגוסט הקודם לפתיחת העונה היה פחות מ- 20 שנים.

2. לשתף במהלך כל משחק, לאורך לא פחות  מ-45 דקות, לפחות שחקנית אחת מבין אלה שמתקיים בהן התנאי הקבוע בסעיף 1 לעיל.

הקבוצות תיערכנה מבחינת הרכבי הקבוצות כך שהן תוכלנה לעמוד בקיום שני התנאים לעיל בכל משחק ומשחק. כמו כן, יתאימו הקבוצות את הרכביהן במהלך המשחק כדי להבטיח את קיומו של תנאי 2 לעיל גם במקרה שבו שותפה במשחק רק שחקנית אחת מתחת לגיל 20 והיא נאלצה לעזוב את שדה המשחק מחמת פציעה או הרחקה. במקרה זה תשולב שחקנית אחרת שגילה פחות מ- 20 (מבין הרשומות בטופס המשחק) אף אם תפקידה שונה מזה של השחקנית שעזבה את שדה המגרש.
במקרה של הפרה ראשונה של הוראה זו במהלך עונה– יוגש ככנגד הקבוצה כתב אישום בגין עבירה על פי סעיף 20.לה. לתקנון המשמעת). במקרה של הפרה כאמור יוטל על הקבוצה הנאשמת, במידה ותורשע, קנס בשיעור שלא יפחת מהסך של 5,000 ₪, וזאת בנוסף לכל עונש אחר על פי שיקול דעת בית הדין. הפרה שנייה, או יותר, של הוראה זו  באותה עונה או בשתי עונות עוקבות תהווה עבירה של שיתוף שחקן שלא כדין (עבירה לפי הוראת סעיף 20 י"ז לתקנון המשמעת) ויראו את אי הרישום ו/או אי השיתוף של השחקניות כאמור כאילו מדובר בשיתוף שחקנית שלא כדין ובכלל זה יחולו על העניין הוראות סעיף 8.ט(2) לתקנון האליפות.
נעברה עבירה על הוראות סעיף זה במפעל גביע המדינה – יראו בעבירה, גם במקרה של הפרה ראשונה, הפרה של הוראת סעיף 20 י"ז לתקנון המשמעת ויראו את אי הרישום ו/או אי השיתוף של השחקניות כאמור כאילו מדובר בשיתוף שחקנית שלא כדין .
דברי הסבר:
התיקון בא במטרה להבהיר את החשיבות בקיום ההוראות כאמור, ובין היתר, לייצר מצב שיוויוני בו לא מושג יתרון ספורטיבי על ידי קבוצה שלא מקיימת את הוראות הסעיף, שכן, אי קיום ההוראות כאמור, מהפרה שניה ואילך, תביא למצב של הגשת כתב אישום בעבירה של שיתוף שלא כדין ובצידה עונש של הפסד טכני.
יובהר כי התיקון מבחין בין מסגרת רגילה לבין מסגרת של גביע המדינה במסגרתו לא יהיה מדרג בענישה ואין הבחנה בין הפרה ראשונה לשניה.


• ההנהלה נפרדה מהיועץ המשפטי עו"ד אפרים ברק, שיסיים את תפקידו ב-15.10. כמו כן אישרה ההנהלה פה אחד את מינויו של עו"ד עמית פינס לתפקיד היועמ"ש. פינס יחל בתפקידו ב-1.11. יו"ר ההתאחדות, עופר עיני: "אני מבקש להודות לאפרים ברק על עבודה מסורה, על חברות אמת ועל כך שפעל ללא לאות, בחכמה רבה ובמקצועיות גבוהה לטובת ההתאחדות והכדורגל". עו"ד ברק נפרד במלים חמות: "אני יודע שהתקבלו כאן לא פעם החלטות לא פשוטות, אבל כל הנחיה שנתתי נעשתה מתוך הכרה עמוקה בחובה הראשונית שלי להתאחדות ולאינטרסים שלה. הכל נעשה מתוך אמונה ושכנוע עמוק שזאת חובתי כיועמ"ש. אני רוצה להודות לעופר עיני על עבודה משותפת ופורייה, כמו גם למנכ"ל רתם קמר ובייחוד לעובדי ההתאחדות שעושים מלאכה נפלאה".

• ההנהלה בירכה את נסים בכר על בחירתו ליו"ר איגוד המאמנים ומינתה שלושה מחברי ההנהלה לחברים בהנהלת איגוד המאמנים: משה גולדשטיין, אבי קאופמן ודודי גיל.