בחירות להנהלה ולוועדת ביקורת 27.12.22

20.9.2022 08:00

בחירות להנהלה ולוועדת ביקורת 27.12.22

בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, הבחירות להנהלת ההתאחדות ולוועדת ביקורת ייערכו ביום 27.12.22. בעמוד זה ניתן למצוא את הנהלים והטפסים הרלוונטיים בעניין בנוסף לכל האמור בתקנון היסוד של ההתאחדות.

כתב תמיכה למועמד ליו"ר

תצהיר מועמד ליו"ר

קולות לפי ליגות

נוהל בחירות ליו"ר

פרוטוקול לעניין הגשת מועמדים ליו״ר הנהלת ההתאחדות

נוהל הגשת רשימות מועמדים לועדת ביקורת ולהנהלת ההתאחדות לכדורגל והוראות כלליות לעניין הבחירות

חידוד הנחיות ביחס לבחירות להנהלת ההתאחדות

טופס יפויי כוח

החלטת וועדת כשירות