Skip Navigation Linksעמוד הביתליגותמשחקיםפרטי משחק בקשה לקבלת מידע RFI -מערכת מידע לניהול תחרויות הכדורגל בישראל

בקשה לקבלת מידע RFI -מערכת מידע לניהול תחרויות הכדורגל בישראל

25.8.2019 10:00

ההתאחדות לכדורגל בישראל [להלן "ההתאחדות"] שוקלת להקים מערכת שידור על גבי פלטפורמת OTT (Over The Top) , [להלן "המערכת"]. המערכת תוטמע באתר האינטרנט של ההתאחדות בנוסף לאפליקציה ייעודית ובלעדית להתאחדות ותשדר שידורים ישירים ומוקלטים ממשחקי ליגות א'-ג' בוגרים, משחקי הנבחרות, משחקי גביע המדינה, ליגות נוער, נערים וילדים וליגת הנשים. כמו כן ישודרו כתבות צבע ופרומואים לקראת השידורים הנ"ל.
לצורך בדיקת היתכנות וכדאיות פרסום פנייה לקבלת הצעות,  עבור הקמת המערכת, זקוקה ההתאחדות למידע רחב יותר בדבר פתרונות אפשריים העונים לצרכי ההתאחדות כפי שיפורטו במסמכי הבקשה , והערכה של העלויות הכרוכות במימושם ( להלן : "הבקשה ").
לצורך כך פונה ההתאחדות בהליך זה לקבל מידע והערכת עלות.
רשאי להגיש מענה אך ורק משיב שהשתתף בכנס המשיבים שיתקיים ביום 1.9.2019 בשעה 14:00 בכתובת אבא הלל 299 ר"ג, שער 3 , איצטדיון ר"ג .

על המשיב לצרף למענה שיגיש את המסמכים המפורטים להלן:

1. תעודת התאגדות של התאגיד.
2. מסמך המפרט את עיקר עיסוקיו המקצועיים של המשיב בתחום איחסון מדיה ופלטפורמת OTT.
את המענה יש להגיש בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים במסמכי הבקשה ובכפוף להוראות הבקשה. לקבלת נוסח הבקשה , יש לפנות לאתר האינטרנט : http://www.football.org.il/association/aboutassociation/tenders/

המענה לבקשה יוגש עד ליום 30.9.2019 לדוא"ל [email protected].

למען הסר ספק, יודגש, כי הבקשה המלאה הנמצאת באתר לעיל הינה המחייבת ואין במודעה זו כדי לשקף את כל האמור בבקשה לקבלת מידע במלואה. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו, לבין האמור בבקשה, יגברו הוראות האחרונה.