Seniors 2003/2004Maccabi Herzliya David Yehezkel

אריאל שיימן
  • Name
  • Name: אריאל שיימן
  • Role: חבר הנהלה
Season2021/2022
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleבעל זכות חתימה
Activity bodyחברה/עמותה
Season2021/2022
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה צפון
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה צפון
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2021/2022
Roleחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2021/2022
Roleחבר ועדה, מזכירות, חבר מזכירות
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה*ב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה*ב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2020/2021
Roleחבר ועדה, מזכירות, חבר מזכירות
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2019/2020
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה
Activity bodyחברה/עמותה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2019/2020
Roleחבר ועדה, מזכירות, מוזמן למזכירות
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2018/2019
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה
Activity bodyחברה/עמותה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה צפון
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה*ב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה צפון
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה*ב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה*ב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה*ב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר כבוד
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2016/2017
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר כבוד
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2014/2015
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה -ב'
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר כבוד
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2013/2014
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleחבר כבוד
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2012/2013
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleחבר כבוד
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2011/2012
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleחבר מזכירות
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2010/2011
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleחבר כבוד
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2009/2010
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleחבר מזכירות
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2008/2009
Roleאיש קשר, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב' צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה ב
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleבעל זכות חתימה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה 2 צפון "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה דיוויד יחזקאל
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה הדר
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה י כהנא
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleחבר הנהלה, מכבי הרצליה רן מסיקה "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה