Skip Navigation LinksHometo be deletedההתאחדות Bney Yehuda Tel Aviv

Under 17 2020/2021Bney Yehuda Tel Aviv

  • Name Shay Ben Shimol
  • Physiotherapist
Season2020/2021
Roleחובש, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחובש, בני יהודה תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחובש, בני יהודה תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleפיזיותרפיסט, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleפיזיותרפיסט, בני יהודה תל אביב גרונדמן
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחובש, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleפיזיותרפיסט, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleפיזיותרפיסט, בני יהודה תל אביב גרונדמן
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleפיזיותרפיסט, ותיקי בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחובש, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחובש, בני יהודה תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleפיזיותרפיסט, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleפיזיותרפיסט, בני יהודה תל אביב גרונדמן
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleפיזיותרפיסט, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה