אסיפה כללית שנתית - 18.9.22

23.8.2022 10:00 AM


ביום ראשון, ה-18 בספטמבר תתקיים האסיפה הכללית השנתית של ההתאחדות לכדורגל.

לצפייה בהזמנה - לחצו כאן

דוח מנהלתי - לחצו כאן

הודעה לקבוצות - שינוי מקום ומועד האסיפה הכללית- לחצו כאן

כתב מינוי/ייפוי כוח - לחצו כאן

דוח מילולי לשנת 2021 - לחצו כאן

ההתאחדות לכדורגל בישראל (ע"ר) דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2021 - לחצו כאן

קולות לפי ליגות

תקנון היסוד - תיקון לסעיף 4 (ה) (ב)

תקנון היסוד - תיקון לסעיף 5 (ד) (2)

תיקון לסעיף 5 (ב) (1) (א) – הרכב ההנהלה וסמכויותיה

תיקון לסעיפים 2א, 2ב ו-4 נספח הגדרות, תפקידים וסמכויות

תיקונים לתקנון היסוד - הגשת רשימת מועמדים