Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

עירוני בית שמש "צו פיוס"החלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםכהן עמי
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: ליובין נעם

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםעבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות
תיאור
הערהכמפורט בחריגה - לפי החלטת בית הדין העליון, ככל ומדובר באי ביצוע לחיצה על "הנפק כרטיס" במערכת הפורטל, והקבוצה עמדה בשאר התנאים, תעמוד הקבוצה לדין בעבירה לפי סעיף 20לה' – עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה מפורשת של ההתאחדות.

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהעבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות
תיאור
הערהכמפורט בחריגה - לפי החלטת בית הדין העליון, ככל ומדובר באי ביצוע לחיצה על "הנפק כרטיס" במערכת הפורטל, והקבוצה עמדה בשאר התנאים, תעמוד הקבוצה לדין בעבירה לפי סעיף 20לה' – עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה מפורשת של ההתאחדות.
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש1,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019