7.2.2022 10:00

ניתנת בזה הודעה לקבלת הצעות למועמד לתפקיד יו"ר איגוד השופטים על ידי ועדת המינוי ("הוועדה"), בהתאם לתקנון היסוד של ההתאחדות לכדורגל, החל מיום 17.3.2022 למשך תקופה שלא תעלה על 3 שנים

בהרכב: יו"ר הנהלת ההתאחדות לכדורגל – מר אורן חסון, נשיא בית הדין העליון של ההתאחדות - השופט (בדימ') אמנון סטרשנוב, השופטת (בדימ') נורית אחיטוב וחבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל  משה גולדשטיין.

פנייה לקבלת הצעות:
ניתנת בזה הודעה לקבלת הצעות למועמד לתפקיד יו"ר איגוד השופטים על ידי ועדת המינוי ("הוועדה"), בהתאם לתקנון היסוד של ההתאחדות לכדורגל, החל מיום 17.3.2022 למשך תקופה שלא תעלה על 3 שנים.

מגיש.ת המועמדות חייב.ת לעמוד בקריטריונים הבאים:
1. בעל.ת רקע בניהול ארגונים גדולים.
2. בעל.ת ניסיון בניהול גופים ציבוריים של לפחות 3 שנים.
3. בעל.ת ניסיון בהופעה באמצעי התקשורת.
4. בעל.ת תואר ראשון.
5. בעל.ת ידע בשפה האנגלית ברמה גבוהה.
6. על המועמד.ת שלא להיות בעל.ת זיקה במשך 7 השנים האחרונות לקבוצות כדורגל או לאיגוד השופטים.
7. על המועמד.ת לציין במידה והורשע.ה בעבירה פלילית ב-10 השנים שקדמו להגשת הבקשה.

הוועדה תראיין מועמדים אם תמצא זאת לנכון ואין עליה חובה לעשות כן.

הצעות תוגשנה עד ליום 24.02.2022 למייל [email protected].
יש לצרף להצעה קורות חיים והמלצות.
התפקיד הינו ללא שכר.
הוועדה רשאית להוסיף תנאים או להבהיר הבהרות בכל הקשור במסמך זה.