הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים, לחצו כאן.

נספח להזמנה (נספח ד' להסכם) - תקנון הרשות לבקרת תקציבים שאושר על ידי הנהלת התאחדות ביום 24.2.2019 , לחצו כאן

נספח להזמנה (נספח ה' להסכם)- תקנון רישוי מועדונים שאושר על ידי הנהלת ההתאחדות ביום 12.11.2018, לחצו כאן

נספח להזמנה (נספח ה' להסכם)- תקנון רישוי מועדונים אופ"א 2018, לחצו כאן

מסמך הבהרות מס' 1 להזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים, לחצו כאן