אגף הגזברות הוא אחת הזרועות הביצועיות המרכזיות של חטיבת הכספים, המופקדת על ניהול וביצוע מכלול הפעילויות הכספיות של ההתאחדות לכדורגל בארץ ובחו"ל.

פעילויות שוטפות:
-הכנת תקציב ושמירה על מסגרתו.
-אחריות על מערך תזרים המזומנים - ביצוע תשלומים וגביית תקבולים.
-ניהול חשבונות בנק והסכמים פיננסיים.
-קביעת תנאים כספיים בעסקאות וחיסכון בעלויות.
-ניהול מערכת הרישום החשבונאי של הפעילות הכספית והכנת הדוחות הכספיים.
-טיפול בסוגיות המסים.
-דיווחים לגופים השונים בחו"ל (אופ"א ופיפ"א) ולמשרד התרבות והספורט בארץ בהתאם לדרישות.
-תשלום ופיקוח על הוצאות ייצוג של העובדים בחו"ל.
-אחריות על מערך הביטוח בהתאחדות.
-ייצוג ההתאחדות בפני גופים ציבוריים שונים.
-אחריות על עמידה בתקני איכות.