עמוד הביתתפריט ראשי

מינוי יו"ר הנהלת איגוד השופטים - פנייה לקבלת הצעות

15.11.2018 17:00

ניתנת בזה הודעה לקבלת הצעות למועמד/ת לתפקיד יו"ר איגוד השופטים ע"י ועדת המינויים ("הועדה"), בהתאם לתקנוני ההתאחדות

המועמד/ת חייב/ת לעמוד בקריטריונים הבאים:
1. בעל/ת יכולת ניהולית מוכחת של לפחות 3 שנים.
2. המועמד/ת לא הורשע/ה בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין הוא/היא ראוי/ה, לדעת הוועדה, לכהן בתפקיד.
3. בעל/ת תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה.
4. בעל/ת ידע בשפה האנגלית ברמה גבוהה.
5. על המועמד/ת שלא להיות בעל/ת זיקה במשך 7 השנים האחרונות לאחת מקבוצות כדורגל.
6. בעל/ת ניסיון בהופעה באמצעי התקשורת ופתרון משברים תקשורתיים

הוועדה תראיין מועמדים/ות, אם תמצא זאת לנכון ואין עליה חובה לעשות כן.
הצעות תוגשנה באמצעות מנהל האגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל במייל  [email protected] עד ליום 6.12.18.
יש לצרף להצעה קורות חיים והמלצות.
התפקיד הינו ללא שכר.
הוועדה רשאית להוסיף תנאים או להבהיר הבהרות בכל הקשור לקריטריונים דלעיל.