האגף מופקד על ניהול וביצוע מכלול הפעילויות הכספיות של ההתאחדות לכדורגל בארץ ובחו"ל.

פעילות שוטפת של האגף:

- הכנת תקציב ושמירה על מסגרתו.
- אחריות על מערך תזרים המזומנים - ביצוע תשלומים וגביית תקבולים.
- ניהול חשבונות בנק והסכמים פיננסיים.
- ביצוע רכש בהתאם לתקנון ההתאחדות, כולל עריכת מכרזים.
- קביעת תנאים כספיים בעסקאות וחיסכון בעלויות.
- ניהול מערכת הרישום החשבונאי של הפעילות הכספית והכנת הדוחות הכספיים.
- טיפול בסוגיות המסים.
- דיווחים לגופים השונים בחו"ל (אופ"א ופיפ"א) ולמשרד התרבות והספורט בארץ בהתאם לדרישות.
- אחריות על מערך כוח אדם ותשלום משכורת ותנאי שכר אחרים לעובדים.
- תשלום ופיקוח על הוצאות ייצוג של העובדים בחו"ל.
- אחריות על מערך הביטוח בהתאחדות.
- ייצוג ההתאחדות בפני גופים ציבוריים שונים.
- אחריות על עמידה בתקני איכות.